ZHKG09 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มเปรี้ยว]

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Hongkong Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : นั่งกระเช้านองปิง / วัดโป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน / Citygate Outlet / A Symphony of Light / ดีสนีย์แลนด์ / วิคตอเรีย พีค / รีพัลเบย์ / วัดแชกงหมิว / อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย