XJ137 NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์ สายบันเทิง (OCT-NOV 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี / เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ / อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดา ณ เมืองมัตสึโมโต้ / เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ / ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น / ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ