XJ134 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ อุโมงค์เมเปิ้ล (OCT-NOV 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia 


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น / เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ / ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ / เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด / ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ / บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้าแร่ธรรมชาติ