XJ132 OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้4 (JUN-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ / สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า / เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ / สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น / ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ / ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้าตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า