XJ126 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5D3N (DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า / เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน / ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ / ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว / แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง / พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท