XJ118 NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม (JUN-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ / อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดา ณ เมืองมัตสึโมโต้ / เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ / ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น / ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ