VZRMQ02 ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย เริ่มต้น 14888 (APR-OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Viet Jet Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน / ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / วัดโฟกวงซัน / ชิม ช้อป ชิว ... ตลาดหลิ่วเหอ / ตลาดฟ่งเจี่ย / ตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ!!! ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / ชาบู ชาบู