VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์… ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 เริ่มต้น 14888 (APR-OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Viet Jet Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 / หมู่บ้านสายรุ้ง / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค