VNHAN04 เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ เวียด เซเลบิตี้2 เริ่มต้น 13,888 (APR-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Vietnam Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ล่องเรืออ่าวฮาลอง / ชมถ้ำนางฟ้า / ขึ้นกระเช้าสองชั้น / สวนสนกุฮาลองปาร์ค / ขึ้นชิงช้า สวรรค ์Sun Wheel / โชวห์นุ่กระบอกน้ำ / เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน / เมืองซาปา / สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม / พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน