TR28 TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น (OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Scoot


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ / พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ / ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น / เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ / นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี / ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ / ถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว / บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้าแร่ธรรมชาติ