TOKYO สงกรานต์ (5D3N)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Lion air


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ตระการตาลิป ต้อนรับส่งกานต์ ชมดอกซากุระบานสะพรั่งริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ