TKIST01 ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน เริ่มต้น 28999

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 6 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง


  Hightlight : เที่ยวยูเนสโก เมืองใหม่ / ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาโดเกีย / นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอริส