TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์…หม้อรวม ราคา 25,888.- OCT 19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 / แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring / ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง / อุทยานเหย่หลิ่ว / นั่งรถไฟโบราณ / ชมอุทยานอาหลีซาน