TGSDJ03 SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI 6D4N (DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Airways


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค / เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ / ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ / ฟูจิวาระ / สัมผัสความงามของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น / ชมความงามของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ / เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ /  เยือนหมู่บ้านโบราณ / สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ / นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ / อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน / ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น / ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet