TGNRTKIX04 TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER (JUN-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Airways


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี / ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น / เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส / ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ / นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา  / ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ