TGCTS09 HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM KOYO IN HOK 5D3N (OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Airways


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ / นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ / ช้อปปิ้ง ตลาดเช้า / ผ่านชม ย่านโมโตมาชิ เมืองฮาโกดาเตะ / นั่งกระเช้าอุสึ ซัง พร้อมชมความน่ารัก หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ / เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ