TB7D4N-TK THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK NOV – APR 2020

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  7 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เยือนเมืองมิทสเคต้า / ชมสะพานสันติภาพ / เที่ยวเมืองทบิลิซี่ / ชมวิหารจวารี / เที่ยวเมืองอุพลิสชิเค / ป้อมปราสาทอันนานูรี / ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน / นั่งรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส