Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days_2019_Agent_Apr-Oct

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight :จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลิม-สแปร์โรว์ฮิลล์-รัสเซียนเซอร์คัส-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน-กาล่าดินเนอร์