(RGN-VT03-8M) VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (8M) (APR-AUG 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า / พระธาตุอินทร์แขวน / พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจาปีเกิด ปีมะเมีย / พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง