(RGN-VT02-FD) VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (FD) (APR-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระธาตุมุเตา / พระนอนตาหวาน / ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม / พระพุทธรูปหงาทัตจี