(RGN-LX01-SL) LUXURY MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (SL) (JUN-NOV 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Lion Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระธาตุมุเตา / เมนูสุดพิเศษ....บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ด + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร / พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน