QE1HKG-FD001 ฮ่องกง Friend Zone 3 วัน 2 คืน (MAY-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม / นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ / อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL / ตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน / เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น / ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้า แบบ 3D แสง สี เสียง / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว