Premium Georgia 8 Days by TK VJ JA APR-AUG 20

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airlines


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ตามรอย วีเจ จ๋า ตะลุย จอร์เจีย / บาตูมี / คูไทซี / กอรี / อัพลิสต์ซิเคห์ / คาซเบกี / กูดาอูรี / มิทสเคต้า / ทบิลิซี