NRT14 SL TOKYO ยืน1 (OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Lion Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เดินเล่นทุ่งดอกโคเซีย / สักการะศาลเจ้าโทริอิ / หมู่บ้านน้ำใส / ช้อปปิ้งชินจูกุ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / ช้อปปิ้ง Aeon Mall / หมู่บ้านซาวาระ / แช่ออนเซ็นสุดฟิน / อิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์