NRT13 XJ TOKYO โป๊ะแตก 5D3N (OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เดินเล่นสัมผัสวัฒนธรรม หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ / ช้อปปิ้งชินจูกุ / ไหว้พระวัดอาซากุสะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / วัดนาริตะ / ช้อปปิ้ง Aeon Mall / แช่ออนเซ็นสุดฟิน / บุฟเฟต์ขาปูยักษ์