MADRID-LISBON สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เยือนแหลมโรกา ชมเมืองปอร์โต้  ตื่นตากับรางส่งน้าโรมัน ชมมหาวิหารแห่งโทเลโดเข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม