Luxury Riviera Turkey 8 Days TK Dec 19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airlines


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว / พัก โรงแรม ตกแต่งสไตล์ถ้ำที่คัปปาโดเกีย