KRGS-ICN35 KOREA LJ บินดึก กลับดึก KOREA SAKURA SWEET 5D3N

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia X


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : พิชิตเทือกเขาซอรัคซาน ไหว้พระใหญ่ ชินฮึงซาเดินเล่นหมู่บ้านบุกชนฮันอก+เช้าชุดฮันบก(ฟรี) /ช็อปปิ้งเมียงดง/บุกชนฮันอก/หอคอยNSeoul Tower