KIX01 XJ OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N (JUN-OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เดินเล่นชมความยิ่งใหญ่ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / วัดคิโยมิสึ / พิเศษ!!!  บุฟเฟ่ต์นาเบะ อิ่มไม่อั้น