KINGDOM OFSPAIN AND PORTUGUESE EGG TART 10วัน7คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  10 วัน 7 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เข้าชมโบสถ์ชากราดา แฟมิเลีย ชมแหลมโรกา เข้าชมพระราชวังหลวง Royal Palace ชมโชว์ ระบำฟลามิงโก