ICN36 KOREA XJ บินค่ำ กลับเช้า KOREA ซากุระ ซารังเฮ 5D3N (APR)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia X


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ตระการตาซากุระ ณ ยออิโด / เดินเล่นสะพานกระจก Soyanggang Sky Walk / ช้อปปิ้งเมียงดง / ใส่ชุดฮันบก / หอคอย N Seoul Tower