ICN29 KOREA CHERRY BLOSSOM 2019

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia X


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ตระการตาซากุระ ณ ยออิโด เทศกาลดอกทิวลิป ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / ช้อปปิ้งเมียงดง / ใส่ชุดฮันบก / หอคอย N Seoul Tower