HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N) (AUG-DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถราง ขึ้นกระเช้า / ชมนาขั้นบันได / ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ + เรือกระจาดฮาลองบก