HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3วัน2คืน by SL (Jun-Nov 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Lion Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน / ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได / น้ำตกสีเงิน / ทะเลสาบคืนดาบ