GQ3TBS-QR002 TAKE ME TO GEORGIA OCT-NOV 19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Qatar Airway


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ทบิลิซี / คาซเบกี้ / อัพลิสต์ชิเคห์ / กอรี่ / พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน / อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย / ช้อปปิ้งห้าง East Point