GO3DME-EK013

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight :ชมการแสตงละครสัตว์ชมการแสตงในพระราชวังนิโคลัส ริมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอตก้า