GEO-TG8D6NJUNOCT-KC THE GREEN NATURE OF GEORGIA JUN – OCT 2019 UPDATE30APR19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน อัสตาน่า


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 6 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : มหาวิหารจวารี / โบสถ์เกอเกติ / ชมอุพลิสชิเค่ / พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน / อารามจีลาติ / มหาวิหารบากราติ / บาทูมี่ / ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี / ชมเมืองทบิลิซี / ชมป้อมนาริกาลา