FUK01 FUKUOKA โอฮาโย 5D3N (JUL-OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : สักการะขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังงุ / ชมบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด / หมู่บ้านยูฟุอิน / วัดนาริตะซังคุรุเมะ / ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ / พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นสุดฟินส์