EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT’19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Peach Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ล่องเรือกระจก ชมปะการังใต้ท้องทะเลสุดงดงาม / ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จูมาอุมิอควาเรียม / ช้อปปิ้งจุใจ ย่านถนนโคคุไซ