Discovery Russia 8 วัน มอสโก–เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight :มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน สแปร์โรว์ฮิลล์รัสเซียนเซอร์ศัส จัตุรัสแดง โบสถ์หยดเลือดพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน ล่องเรื่อและชมละครสัตว์