DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N) (SEP-DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Bangkok Airway


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบานาฮิลล์ / ล่องเรือมังกร / ล่องเรือกระด้ง / หาดหมีเค / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ