CXR01 เวียดนาม ดาลัด ญาจาง 4วัน3คืน BY FD(AUG-OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมความงามทุ่งดอกไฮเดรนเยีย / นั่งกระเช้าข้ามเกาะ / สวนสนุก Vinpearl / น้ำตกดาลันทา / สวนดอกไม้เมืองหนาว / ปราสาทโพนคร