CTS03 XJ HOKKAIDO มงลงแน่! 5D3N (SEP-NOV 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : พักโรงแรมเดียว 3 คืน ใจกลางเมืองย่านช้อปปิ้ง / เดินเล่นสะพานฟูตามิ / ชมวิวเขื่อนโฮเฮเคียว / พิเศษ!! ชาบู + บุฟเฟต์ขาปู