AZHKG10 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ขอพรวัดอาม่า มาเก๊า / ร่วมชมโบสถ์เซนต์ปอล / ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง / หมุนกังหันขอพรโชคลาภวัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / นอนฮ่องกง 2 คืน