Premium Winter Ski 8 Days by TK Dec 18 New year

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน TURKISH AIRLINE


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง และ อาหารในภัตตาคาร , โรงแรม


  Hightlight : เมืองโบราณเอฟฟิซุส / บ้านพระแม่มารี / ปราสาทปุยฝ้าย / ระบำหน้าท้อง / สกีรีสอร์ท / ฮิปโปโดม / สุเหร่าสีฟ้า / โบสถ์เซนต์โซเฟีย / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส