TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน AirAsia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื่นเมือง


  Hightlight : โตเกียวเทียวทุกวัน วัดอาซากุสะโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน มอลล์ วัดนาริตะ
ยูนิคอร์น กันดั้ม ตัวใหม่ ไอไดบะ