TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5D3N

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน SCOOT


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูขาปูยักษ์


  Hightlight : เล่นสกีฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็นบะ เอ้าเลท โอโดบะ อิออนและชินจูกุ