Taiwan สบายพาเพลิน 5 วัน 3 คืน

แพคเกจทัวร์ไทเป ไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Nook Scoot


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : เมนูพิเศษ...สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ทต่อท่าน / และอาหารซีฟู๊ด


  Hightlight : ไฮไลท์...สบายพาเพลิน...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า / ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง / ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน / เมนูพิเศษ...สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ทต่อท่าน / และอาหารซีฟู๊ด / สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย