สบายเพลิน เพลิน เที่ยวไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน EVA AIR


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : อาหารระดับภัตตาคาร ทานตามอัธยาศัย


  Hightlight : ไฮไลท์...บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full Service ราคาสบายกระเป๋า / ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโปราณ / ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง / ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ชมความสวยงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว / ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน / สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้ิอปปิ้ง