เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวฝรั่งเศส เที่ยวต่างประเทศฤดูหนาว โปรแกรมทัวร์เที่ยวยุโรป

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน THAI


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารภัตตาคารอาหารพื้นเมือง


  Hightlight : ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา / เข้าชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์ / ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล